Настоящите Условия за ползване (настоящото „Споразумение“) са правно обвързващо споразумение, сключено между и между тях Karman Healthcare, Inc.. и неговите филиали, Coi Rubber Products, Inc.. и Карма (заедно „Karman“) и вие, лично и, ако е приложимо, от името на субекта, за когото сте използвайки който и да е от сайтовете или услугите (заедно „вие“ или „вашият“) за нашите инвалидни колички. Настоящото споразумение урежда достъпа и използването на уебсайта Karman www.KarmanHealthcare.com и всеки друг уебсайт, притежаван или управляван от Карман („Сайтовете“) и всички услуги, предоставяни от Карман чрез такива сайтове („Услуги“), така че, моля, прочетете го внимателно. Датата на влизане в сила на настоящото споразумение е 9 март 2020 г.

ЧРЕЗ ДОСТЪП ИЛИ използвайки ВСЕКИ ОТ САЙТОВЕТЕ ИЛИ НЯКОЯ ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ СЕ СЪГЛАСЯТЕ, ЧЕ ПРОЧЕТЕТЕ, РАЗБИРАТЕ И СЪГЛАСЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО СЪДЪРЖА АРБИТРАЖЕН СЪГЛАСИЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ПРАВА НА КЛАС. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ ДА СТЕ СВЪРЗАНИ, НЕ ДОСТЪПЕТЕ КЪМ САЙТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ НИКАКВА УСЛУГА.

Настоящото споразумение допълва, но не замества никакви условия, които уреждат използването на който и да е от сайтовете или каквито и да било услуги към датата на влизане в сила; при условие обаче, че ако има противоречие между настоящото споразумение и тези условия, това споразумение ще контролира.

Някои Услуги подлежат на допълнителни условия, които се представят, когато използвате или създадете акаунт, за да използвате такива Услуги. Ако има конфликт между тези условия и допълнителните условия за определена Услуга, допълнителните условия ще контролират тази Услуга. Не използвайте никакви Услуги, предмет на допълнителни условия, освен ако не сте съгласни с условията на настоящото споразумение и тези допълнителни условия.

използвайки сайтовете и услугите.

Предоставяне на права. При спазване на условията и условията на настоящото споразумение, Karman ви предоставя ограничено, неизключително право да използвате Сайтовете и Услугите, както и всяко съдържание и материали, предоставени ви във връзка с използването на Сайтовете или Услуги, само за информационни цели, при спазване на допълнителните ограничения, предвидени в настоящото споразумение, всички допълнителни условия, приложими към конкретна услуга, или всякакви инструкции за използване, които Karman може да предоставя от време на време.

Профили и достъп. За да използвате определени Услуги, трябва да създадете акаунт достъпен чрез потребителско име и парола. Вие носите единствена отговорност за запазването на паролата ви в поверителност и за всяко използване на вашето потребителско име и парола, включително, без ограничение, всяка употреба от неоторизирана трета страна. Служителите на Karman никога няма да поискат вашата парола. Ако бъдете помолени за вашата парола, или ако смятате, че някой може да е получил вашата парола, моля, свържете се с Karman. Вие носите отговорност за всеки достъп до интернет, хардуер или софтуер, който е необходим или подходящ, за да улесни използването или достъпа ви до Сайтовете или Услугите.

Прекратяване на договора. Можете да спрете достъпа или използвайки сайтовете или услугите по всяко време. Karman може да прекрати изцяло или частично достъпа ви до Сайтовете или Услугите, ако разумно смята, че сте нарушили някое от условията на настоящото Споразумение. След прекратяване няма да ви бъде разрешен достъп до Сайтовете или използване на Услугите. Ако вашият достъп до Сайтовете или Услугите бъде прекратен, Karman може да използва всички средства, които сметне за необходими, за да предотврати неоторизиран достъп до Сайтовете или Услугите, включително, но не само, технологични бариери, картографиране на IP и директен контакт с вашия Интернет доставчик на услуги. Настоящото споразумение ще остане за неопределено време, освен ако и докато Karman не реши да го прекрати, независимо дали всеки отворения от вас акаунт е прекратен от вас или Karman или дали продължавате да използвате или продължавате да имате право да използвате Сайтовете или Услугите.

Правата на интелектуална собственост. използвайки сайтовете или услугите не ви дават собственост или никакви права върху материали или съдържание, които могат да ви бъдат предоставени във връзка с използването на сайтовете или услугите, всички от които са собственост на Karman, нейните лицензодатели или други образувания и е защитен с авторски права и други права на интелектуална собственост. Не трябва да използвате, показвате, изпълнявате, копирате, възпроизвеждате, представяте, адаптирате, създавате производни произведения от, разпространявате, предавате, подлицензирате или по друг начин разпространявате или правите достъпни по какъвто и да е начин каквито и да било материали или съдържание, предоставени ви във връзка с вашата употреба на Сайтовете или Услугите, без изрично разрешение от собственика, освен както е изрично посочено в настоящото Споразумение или каквито и да е допълнителни условия, приложими към конкретна Услуга. използвайки Сайтовете или Услугите не Ви дават никакви права за използване на каквито и да било търговски марки, марки на услуги, търговски облекла, търговски наименования или други подобни, използвани във връзка със Сайтовете или Услугите, без изрично разрешение от собственика на свързаните инвалидна количка продукти.

Вашия отзив. Ако изпращате идеи, предложения или нещо друго относно Сайтовете или Услугите (като начини за подобряване на някоя от Услугите) до Karman, вие се съгласявате, че Karman може да използва тази обратна връзка по каквато и да е причина, без да ви плаща заплащане или друго обезщетение, завинаги и по целия свят. Не изпращайте никакви отзиви на Karman, в които не желаете да предоставите такива права.

Уебсайтове и съдържание на трети страни. Karman може да предоставя достъп до уебсайтове, материали или друга информация на трети страни. Използването на такива уебсайтове, материали или друга информация на трети страни ще бъде предмет на условията, с които вие и третата страна се съгласявате. Karman може да използва материали на трети страни или друга информация на трети страни, за да ви предоставя услугите. Вие се съгласявате, че Karman не носи отговорност за материали или друга информация на трети страни, независимо дали тези материали са достъпни директно от вас или използвани от Karman при предоставянето на Услугите, включително дали информацията е точна или дали информацията е подходяща за вашето използване или използване във връзка с Услугите. Съгласявате се, че Karman не носи отговорност за това дали информацията на трети страни, до която имате достъп, е достъпна за вашето използване, за работата или работата на който и да е уебсайт на трета страна, за всички продукти или услуги, рекламирани или продавани от трета страна (включително на или чрез уебсайт на трета страна), или за всяко друго действие или бездействие от трета страна.

Забранено поведение. Когато използвате Сайтовете или Услугите, можете да използвате Сайтовете или Услугите и всички материали или съдържание, предоставени ви във връзка с използването на Сайтовете или Услугите, само както е изрично позволено от настоящото Споразумение или всякакви допълнителни условия, приложими към определена Услуга и, без да ограничавате гореизложеното, в никакъв случай няма да използвате, при използването на Сайтовете или Услугите, или каквито и да било материали или съдържание, предоставени ви във връзка с използването на Сайтовете или Услугите: (i ) нарушава, нарушава или нарушава всяко право на която и да е страна; (ii) нарушават или пречат на сигурността, удостоверяването на потребителя, предоставянето или използването на Сайтовете или Услугите; (iii) намеса или повреда на Сайтовете или Услугите; (iv) да се представяте за друго лице или образувание, да представяте погрешно връзката си с физическо или юридическо лице (включително Karman) или да използвате фалшива самоличност; (v) опит за получаване на неоторизиран достъп до Сайтовете или Услугите; (vi) ангажирайте, пряко или косвено, предаването на „спам“, верижни писма, нежелана поща или друг вид нежелана молба; (vii) да събира, ръчно или чрез автоматичен процес, информация за други потребители без тяхното изрично съгласие или друга информация, свързана със Сайтовете или Услугите; (viii) да предоставят невярна или подвеждаща информация на Karman; (ix) нарушава всеки закон, правило или регламент; (x) да се занимава с всякаква дейност, която пречи на възможността на трета страна да използва или да се наслаждава на Сайтовете или Услугите; (xi) рамкови части от Сайтовете в друг уебсайт; или (xii) да подпомага трета страна при извършване на дейности, забранени от настоящото споразумение.

Промени. Karman може да промени или прекрати всеки от Сайтовете или Услугите по всяко време, без да носи отговорност към Вас или трета страна. Karman може да промени това Споразумение по всяко време. Уведомяването за промени в настоящото споразумение ще бъде достъпно чрез сайтовете или услугите. Промените влизат в сила четиринадесет дни след публикуването им, освен ако в известието за промяна е предвидена друга дата на влизане в сила или приложимото законодателство изисква по -ранно прилагане. Ако не сте съгласни с променените условия за сайт или услуга, трябва да прекратите използването на този сайт или услуга.

Декларация за поверителност. Вие се съгласявате, че Политиката за поверителност на Karman урежда условията, при които Karman може да събира, използва и споделя вашата информация.

Нарушаване на правата. Карман уважава вашите права. Ако смятате, че някоя трета страна нарушава правата ви или присвоява поверително вашата информация чрез използването или достъпа на тези сайтове или услуги до такава трета страна, моля, свържете се с нас.

ОТГОВОРНОСТИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИЧНОСТИ.

ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНЦИИТЕ. KARMAN ПРЕДОСТАВЯ САЙТОВЕТЕ И УСЛУГИТЕ НА „КАКТО Е“ И „НАЛИЧНО“. KARMAN НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И ГАРАНЦИРА, ЧЕ САЙТОВЕТЕ, УСЛУГИТЕ, ТЕХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С САЙТОВЕТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ: (I) ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКРАТЕН ИЛИ СИГУРЕН, (II) ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ДЕФЕКТИ, ИНЦЕКЦИИ ИЛИ (III) ЩЕ СЪОТВЕТСТВА НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ИЛИ (IV) ЩЕ ОПЕРАЦИРА В КОНФИГУРАЦИЯТА ИЛИ С ДРУГИ ХАРАКТЕРИИ ИЛИ СОФТУЕР, КОИТО ИЗПОЛЗВАТЕ. KARMAN НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ГАРАНЦИИ, ДРУГИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗРАЗИТЕЛНО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, И СЪС ТОВА ОТХВЪРЛЯВА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧАВАЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГАРАНЦИИ НА ГОДНОСТТА ЗА ПАРЦИФРИКОНФОРПОНС, KARMAN НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНЦИЯ СЪОТВЕТСТВУВАЩИ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПОЛУЧЕНИ ИЛИ ДОСТЪПНИ ПО ВРЪЗКИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ В СВЪРЗАНО С НАС, УСЛУГИ ИЛИ УСЛУГИ, УСЛУГИ, УСЛУГИ, УСЛУГИ, УСЛУГИ, УСЛУГИ, УСЛУГИ, ИЛИ УСЛУГИ ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НЕ ДОПУСКАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. КАТО ТАКВА, ИЛИ ВСИЧКИ ИЛИ ВСИЧКИ ПО -ГОРЕНИ ОТГОВОРНОСТИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, И МОЖЕТЕ ДА СТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЕТИ. KARMAN НЯМА ДАГОВОРИТЕ НА ВАС ИЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ЗА НИКАКВИ ПОСЛЕДНИ, СЛУЧАЙНИ, НЕПРЯКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧАВАЩИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ГОТОВ ОТ НЯМА, КОИТО СТРАНИ, РАЗГОВОРИЛИ СЕ ОТ РАЗГОВОРА) С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТОВЕТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, НЕЗАВИСИМО ПРИЧИНАТА НА ДЕЙСТВИЕ, НА КОИТО СА НА ОСНОВАНИЯ, ДОРЕМА АКО СА СЪОБРАЖЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТА.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СЪОБЩЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА KARMAN НЯМА ДА ПРОИЗХОДИ ОТ, СВЪРЗАНИ, ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, САЙТОВЕТЕ, ИЛИ УСЛУГИТЕ ПРЕВИШИТЕ СУМАТА, ПЛАТЕНА ЗА УСЛУГИТЕ.

ПРАВА НА ДЪРЖАВНО ПРАВО. ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НЕ ДОПУСКАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. КАТО ТАКВА, ИЛИ ВСИЧКИ ИЛИ ВСИЧКИ ПО -ГОРЕНИ ОТГОВОРНОСТИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, И МОЖЕТЕ ДА СТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА. РАЗИ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ИЗМЕНЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ПРИЛОЖЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ДАЖЕ, НИКОЙ ПРЕПАРАТ НЕ СЕ СЪЩЕСТВУВА.

Освобождаване от отговорност. Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и държите Karman и неговите служители, представители, агенти, филиали, родители, директори на дъщерни дружества, служители, членове, мениджъри и акционери („Обезщетени страни“) безвредни от всякакви щети, загуби, разходи или разходи (включително без ограничения, адвокатски хонорари и разноски), направени във връзка с трета страна иск, търсене или действие („иск”) Предявени или твърдени срещу някоя от обезщетенията: (i) твърдение за факти или обстоятелства, които биха представлявали нарушение от вас на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение или (ii) произтичащи от, свързани или свързани с вашето използване на Услугите . Ако сте длъжни да предоставите обезщетение съгласно тази разпоредба, Karman може, по свое единствено и абсолютно усмотрение, да контролира разпореждането на всякакви иск на ваша сметка и за ваша сметка. Без да ограничавате горното, не можете да уреждате, правите компромиси или по друг начин да се разпореждате с такива иск без съгласието на Карман.

Спорове.

Приложимо право. Настоящото споразумение се ръководи, тълкува и прилага във всички отношения от законодателството на щата Калифорния, без да се вземат предвид разпоредби, които уреждат конфликти на правото.

Неофициална резолюция. Ако имате някакъв спор с нас или с някоя свързана трета страна, произтичащ от, свързан или свързан със Сайтовете или Услугите, вие се съгласявате да се свържете с нас; предоставете кратко, писмено описание на спора и вашата информация за контакт (включително вашето потребителско име, ако спорът ви е свързан с акаунт); и дайте на Карман 30 дни, в рамките на които да разрешите спора за ваше удовлетворение. Ако Karman не разреши спора чрез добросъвестни преговори в рамките на този неформален процес, можете да продължите спора в съответствие с арбитражното споразумение по -долу.

Арбитражно споразумение. Всички претенции от Karman или искове от ваша страна, които не са разрешени чрез неформалната процедура за разрешаване, произтичащи от, свързани или свързани с настоящото споразумение, трябва да бъдат заявени индивидуално в обвързващ арбитраж, администриран от Американската арбитражна асоциация („AAA“) в в съответствие с неговите правила за търговски арбитраж и допълнителни процедури за спорове, свързани с потребителите. Настоящото споразумение и всяка негова част свидетелстват за транзакция, включваща междудържавна търговия, а Федералният закон за арбитража (9 USC §1, et. Seq.) Ще се прилага във всички случаи и ще урежда тълкуването и прилагането на арбитражните правила и арбитражното производство. Решението по арбитражния арбитър може да бъде постановено във всеки компетентен съд. В допълнение към и независимо от посочените по -горе условия, следното ще се прилага към вашите спорове: (1) арбитърът, а не който и да е федерален, щатски или местен съд или агенция, ще има изключителни правомощия да разрешава всеки спор, свързан с тълкуването, приложимост, приложимост или формиране на настоящото споразумение, включително, но не само, всякакви иск че цялата или част от настоящото споразумение е недействителна или анулирана; (2) арбитърът няма да има правомощия да провежда каквато и да е форма на класов или колективен арбитраж, нито да се присъединява или консолидира искове от или за лица; и (3) с това неотменимо се отказвате от всяко право, което може да имате на съдебен процес (различен от съда по искове с малки искове, както е посочено по -долу) или да служите като представител, като частен главен прокурор или в каквото и да е друго представително качество, или да участвате като член на клас ищци, във всяко дело, арбитраж или друго производство срещу нас или свързани трети страни, произтичащо от, свързано или свързано с настоящото споразумение. Има само три изключения от това арбитражно споразумение: (1) ако Karman основателно смята, че по някакъв начин сте нарушили или заплашили да нарушите правата върху интелектуалната собственост, свързани с някой от Сайтовете или Услугите, Karman може да поиска съдебно или друго подходящо облекчение в всеки компетентен съд; (2) някои Услуги подлежат на различни разпоредби за разрешаване на спорове, които са предвидени в условията, приложими за тези Услуги; или (3) всеки спор, произтичащ от, свързан или свързан с настоящото споразумение, може по избор на ищцата да бъде разрешен в съда за малки искове в окръг Лос Анджелис, Калифорния, при условие че всички искове от всички страни по спора попадат в юрисдикцията на съда за малки искове.

Място на провеждане. В случай, че всички въпроси, свързани с настоящото споразумение или използването на сайтовете или услугите, не подлежат на арбитраж, както е посочено в настоящото споразумение, или във връзка с постановяването на каквото и да е решение по арбитражно решение във връзка с настоящото споразумение, вие настоящо изрично съгласие за изключителна юрисдикция и място в съдилищата, разположени в Лос Анджелис, Калифорния.

Ограничения. Трябва да предявите всякакви претенции, свързани с използването на Сайтовете, Услугите или съгласно настоящото Споразумение, ако изобщо, в писмен вид до нас в рамките на една (1) година от датата на такова иск възникна за първи път или нещо подобно иск завинаги се отказва от вас. Всеки иск ще бъдат решени индивидуално и вие се съгласявате да не комбинирате вашите иск с иск на всяка трета страна.

Форсмажорни обстоятелства. Karman няма да носи отговорност за неизпълнение съгласно настоящото споразумение поради някакво събитие извън разумния му контрол.

Международен достъп. Сайтовете и услугите се предоставят от Съединените американски щати. Законите на други държави могат да се различават по отношение на достъпа и използването на Сайтовете или Услугите. Karman не прави никакви изявления относно това дали Сайтовете, Услугите, или достъпът Ви или използването на Сайтовете или Услугите са в съответствие с приложимите закони, правила или разпоредби или друга държава, различна от Съединените американски щати. Ако използвате или осъществявате достъп до Сайтовете или Услугите извън Съединените американски щати, ваша отговорност е да гарантирате, че използването ви е в съответствие с всички приложими закони, правила и разпоредби и, без да ограничава общите задължения по раздел 4.5 на настоящото споразумение, вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и да държите обезщетените страни безвредни от всякакви иск предявени или предявени срещу някоя от обезщетенията, произтичащи от използването или достъпа ви до някой от сайтовете или услугите извън Съединените американски щати.

За тези Условия. Настоящото споразумение замества всички предишни и съвременни споразумения и разбирания между вас и Karman, свързани със Сайтовете или Услугите, с изключение на всички допълнителни условия, приложими към конкретна Услуга. Може и да не прехвърляне вашите права или задължения по настоящото споразумение без предварителното писмено съгласие на Karman. Карман може свободно да го направи, изцяло или частично. Настоящото споразумение ще бъде обвързващо за наследниците и разрешените възлагания на вас и Карман. Настоящото споразумение не създава права на бенефициенти на трети страни. Неуспехът или забавянето на една от страните при упражняване на каквито и да било права, правомощия или привилегии съгласно настоящото споразумение няма да се откаже от правото си да упражнява това право, власт или привилегия в бъдеще, нито едно или частично упражняване на каквото и да е право, власт или привилегия няма да изключи друго или по -нататъшно упражняване на такова право, власт или привилегия, или упражняване на което и да е друго право, власт или привилегия съгласно настоящото споразумение. Вие и Карман сте независими изпълнители и никоя агенция, партньорство, съвместно предприятие, отношения между служител и работодател не са предвидени или създадени от настоящото споразумение. Невалидността или неприложимостта на която и да е разпоредба на настоящото споразумение няма да повлияе на валидността или приложимостта на която и да е друга разпоредба на настоящото споразумение, като всички те ще останат в пълна сила и действие.

Интерпретация. Думи като „тук“, „по -долу“, „тук“ и „по -долу“ се отнасят до настоящото споразумение като цяло, а не само до раздел, параграф или клауза, в които се появяват такива думи, освен ако контекстът не изисква друго. Всички определения, изложени тук, ще се считат за приложими независимо дали дефинираните думи се използват тук в единствено или множествено число. Единичното число включва множествено число, като всяка препратка от мъжки, женски и среден род включва и се отнася и за другите, освен ако контекстът не изисква друго. Счита се, че думите „включва“, „включва“ и „включително“ са последвани от „без ограничение“ или думи от подобен внос. Освен ако контекстът не изисква друго, думата „или“ се използва в приобщаващия смисъл (и/или).

Контакти. Като предоставяте своя имейл адрес, вие се съгласявате, че Karman може да ви изпраща имейли, свързани със Сайтовете или Услугите и всеки акаунт, който може да имате. Ако не искате да получавате общи маркетингови имейли, можете да се откажете, като следвате инструкциите в съобщенията. Karman може да ви изпрати всякакви правни известия по имейл, известие чрез съобщение до вашия акаунт или обикновена поща. Ако искате да изпратите правно известие на Karman, моля, направете го с писмо, депозирано в пощата на Съединените щати, поискана разписка за връщане, предплатена пощенска такса и адресирана по следния начин: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, Град на индустрията, CA 91748.